Tilaus- ja sopimusehdotRekisteri- ja tietosuojaseloste

Tilaajalla on aina selonottovelvollisuus sopimukseen sisältyvistä ehdoista. Tutustu huolellisesti sopimusehtoihin. Noudatamme alla olevia sopimusehtoja tunti-, ja kustannusarvioperusteisissa töissä, ellei toisin mainita. Noudatamme kiinteähintaisissa töissä lisäksi Rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja (REYS-8-1995).
Tilaaminen
• Sopimus työn tekemisestä ja näiden ehtojen hyväksymisestä katsotaan
syntyneeksi, kun tilaaja on kirjallisesti sopinut työn suorittamisesta, hyväksynyt tarjouksen tai kustannusarvion. Tarjouksen, kustannusarvion tai tuntiveloitusperusteisen työn hyväksymisen jälkeen tilauksen voi perua korkeintaan 14 vuorokauden ajan. Mikäli tilauksen hyväksymisen ja työn sovitun ajankohdan välillä on lyhyempi aika, peruutus on tehtävä ennen sovitun työn aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan se hetki, kun työtä varten tarvittavat tarvikkeet tilataan tai työkohteeseen ajo alkaa. Työn peruutus on tehtävä kirjallisesti peruutusajan kuluessa sähköpostitse osoitteeseen .if.nenialhipakkiinketolat%40itsop Peruutusajan jälkeen tehdyistä peruutuksista, jotka eivät ole todistetusti lakiin perustuvia syitä, johtavat sopimussakkoon joka lasketaan todellisiin käytettyihin työ-, tarvike- ja matkakuluihin perustuen. Esimerkiksi tilatut tarvikkeet laskutetaan asiakkaalta täysimääräisesti, ellei tarvikkeet ole myytävissä eteenpäin kulloinkin olemassa olevan työtilauskannan perusteella.
• Tarjous tai kustannusarvio on voimassa 30 vuorokautta lähetyspäivämäärästä lukien, ellei toisin mainita. Tämän jälkeen tarjous tai kustannusarvio ei ole enää voimassa.
• Mikäli tilaaja muuttaa työn tai sopimuksen sisältöä tai aikataulua kustannusarvion tai tarjouksen hyväksymisen jälkeen, näistä aiheutuvat työ- materiaalikustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
• Kustannusarvion ylitys urakoitsijan puolelta on Kuluttajansuojalain mukaisesti perustellusta syystä enintään +15%. Syy ylitykselle on aina eritelty kirjallisesti laskussa.
• Mikäli kustannusarvio tai tarjous ei johda tilaukseen voimassaoloajan aikana, laskutetaan tilaajalta hinta-arvion tai tarjouksen voimassaolon umpeutumisen jälkeen siihen liittyvät toteutuneet työ- ja matkakustannukset, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti ennen arvion tekemistä. 

Vianhaut, takuutyöt
• Vianhaut tehdään aina tuntiveloitusperusteisesti, kunnes vian syy saadaan selville.
Tämän jälkeen vian korjaamisesta on mahdollista antaa kustannusarvio. Mikäli
vika on takuunalainen, noudatetaan takuutyön ehtoja.
• Urakoitsija myöntää omalle työlle ja työmenetelmälleen 3 vuoden takuun.
• Urakoitsija myöntää myymälleen laitteelle tai asennusmateriaalille valmistajan, maahantuojan tai jakelijan myöntämän takuun. Urakoitsija (suhteessa tilaajaan) vastaa kokonaisuudessaan takuunalaisesta korjauksesta ja sen kustannuksista.
• Urakoitsija ei myönnä asiakkaan hankkimalle asennusmateriaalille tai laitteelle takuuta. Tilaaja vastaa (suhteessa urakoitsijaan) kokonaisuudessaan kustannuksista, jotka eivät ole urakoitsijan työn takuun alaisia. Urakoitsija laskuttaa korjauksen todellisiin kustannuksiin perustuen tilaajalta.
• Takuuajan umpeutumisen jälkeen ilmoitettujen korjaustarpeiden kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti tilaaja.
• Takuu umpeutuu, mikäli tilaaja laiminlyö selonottovelvollisuutensa tai velvollisuutensa noudattaa valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeita.
• Mikäli tilaaja reklamoi asennuksesta tai urakoitsijan myymästä tarvikkeesta, on urakoitsijalle annettava kohtuullinen aika reagoida korjaustarpeeseen ennen kolmannen osapuolen käyttöä. Tilaaja ei voi laskuttaa urakoitsijaa kolmannen osapuolen työstä, joka kohdistuu urakoitsijan takuunalaiseen työhön ilman, että urakoitsijalla olisi ollut kohtuullinen aika reagoida korjaustarpeeseen.
• Urakoitsijalla yksipuolinen oikeus reklamaation perusteella purkaa kauppa harkintansa mukaan. Urakoitsijalla on oikeus purkaa asennus ja ennallistaa rakenteet niin miten voidaan kohtuudella odottaa.
• Reklamaatio työstä tai urakoitsijan myymästä tarvikkeesta on annettava kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen .if.nenialhipakkiinketolat%40itsop
• Asennetulla tuotteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Mikäli tuotteessa on virhe, tilaajan on tehtävä reklamaatio yo. ohjeiden mukaisesti. 

Maksaminen
• Omistusoikeus myytyyn tuotteeseen siirtyy tilaajalle kun koko kauppasumma on
maksettu. Tilaajalla ei ole oikeutta tahallisesti tai huolimattomuuden vuoksi
heikentää myydyn tarvikkeen jälleenmyyntiarviota tänä aikana.
• Laskun maksuehto 14 vuorokautta. 14 vuorokauden kuluttua laskun eräpäivän
jälkeen laskusta lähetetään maksumuistutus, jolloin alkuperäiseen laskuun lisätään
5 euron huomautuskulu. Lasku siirretään tällöin perintäyhtiön käsiteltäväksi.
• Tilaajan tekemä huomautusaika laskusta tai työstä on 7 vuorokautta, jolloin laskun
perintä keskeytetään asian selvittämisen ajaksi. Tämän jälkeen tehdyt huomautukset eivät keskeytä laskun perintää asian selvittämisen ajaksi. Huomautus urakoitsijalle on annettava kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen .if.nenialhipakkiinketolat%40itsop
• Mikäli lasku lähetetään kirjeitse, lisätään laskutuslisä 5 euroa. Laskutuslisä ei sisälly tarjoukseen tai kustannusarvioon.
• Mikäli tarjouksen tai kustannusarvion hyväksymisen jälkeen lasku muutetaan laskutettavaksi erissä tilaajan toiveesta, lisätään jokaiseen erään 15 euron erälaskutuslisä.

Poikkeavuudet
• Mikäli tehtävän läpiviennin kohdalta rakenteesta paljastuu taloteknisiä järjestelmiä
(vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai muita vastaavia järjestelmiä) tai rakenteita (kantavat rakenteet, raudat, kivi tai muut vastaavat) jotka estävät läpiviennin tekemisen alkuperäisen suunnitelman mukaisin menetelmin, näistä aiheutuvat kulut laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Tilaajalle ilmoitetaan välittömästi poikkeavuuden ilmaannuttua.
• Ennalta-arvaamattomat muutokset tai korjaukset, jotka johtuvat poikkeavista tai
heikkolaatuisista asennus- tai rakennusmenetelmistä tai joita ei voida tavanomaisin menetelmin välttää laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Tälläinen tilanne voi tulla esimerkiksi betonin/rappauksen tai muun pinnoitteen halkeilu läpivientiä tehdessä. Tilaajalle ilmoitetaan välittömästi tarpeen ilmaannuttua.

Hinnoittelu
• Tuntiveloitushinta sähkötyöt 63 euroa/alkava tunti sis. alv24%
• Tuntiveloitushinta kylmäasennustyöt 74 euroa/alkava tunti sis. alv24%
• Tuntiveloitushinta LVI-työt 63 euroa/alkava tunti sis. alv24%
• Arkisin klo 16-07, viikonloppuisin ja pyhinä normaali tuntiveloitushinta 1,5-
kertaisena. Hälytyskorvaus 80 euroa/kerta sis. alv24%.
• Kilometrikorvaus 0-20 km 25€, 21-40km 40€ ja ylimenevät kilometrit 1€/km sis.
alv24%. Matkoiksi luetaan edestakaiset matkat toimipisteen ja kohteen välillä sekä muut työhön liittyvät matkat. Matka-aika on laskutettavaa aikaa tuntiveloitusperusteisesti.
• Työkalukorvaus erikseen mukaan otettavasta erikoistyökalusta 50 euroa/kerta sis. alv24%.
• Tarvikkeet tukkuliikkeiden hinnoittelujen mukaan.
• Aliurakoitsijoista aiheutuvat kulut aliurakoitsijoiden omien hinnoittelujen mukaan.